WEB STRANICA JE U IZRADI

Odbor

Odbor GDCK Valpovo (dalje u tekstu: Odbor) je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine koje brine o provođenju opće politike društva i nadzire operativno rješavanje svih pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine.

Odbor ima najviše do 7 (sedam) članova. Članove Odbora bira Skupština na konstituirajućoj sjednici iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora, a najviše tri uzastopna puta.

 

Odbor saziva predsjednik GDCK Valpovo prema potrebi ili na zahtjev jedne trećine članova Odbora.

Odbor odlučuje ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina članova, a odluke i zaključke donosi većinom glasova prisutnih članova Odbora.

Za svoj rad Odbor je odgovoran Skupštini.

 

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine:

– brine o provođenju odluka, zaključaka i preporuka Skupštine,

– nadzire korištenje i raspolaganje sredstvima u skladu s financijskim planom, donosi odluku o otvaranju i zatvaranju žiro računa i drugih računa za redovno poslovanje,

– razmatra i ocjenjuje plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i upućuje Skupštini na usvajanje,

– upućuje Skupštini na usvajanje godišnje financijsko izvješće,

– po provedenom javnom natječaju imenuje ravnatelja na mandatno razdoblje i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa,

– brine o provođenju odluke o zajedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa,

– brine o provođenju odluke o visini članarine i rasporedu članarine,- donosi odluku o osnivanju pravnih subjekata za obavljanje gospodarske djelatnosti, domova, odmarališta, prenoćišta i druge tome odgovarajuće odluke; i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa ,

– donosi odluku o uvjetima korištenja fondova, praćenju i nadzoru namjenskog trošenja,

– osniva stalna i povremena radna tijela,

– imenuje počasne članove GDCK Valpovo,

– imenuje likvidatora GDCK Valpovo,

– predlaže Glavnom odboru Hrvatskog Crvenog križa imenovanje počasnih članova Hrvatskog Crvenog križa,

– bira i opoziva likvidatora GDCK Valpova,

– provodi postupak razrješenja ravnatelja i o tome traži prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa,

– odlučuje o nabavi osnovnih sredstava,

– utvrđuje kriterije za osnivanje ustrojstvenih oblika GDCK Valpovo i donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,

– razmatra aktualna pitanja iz rada pojedinih ustrojstvenih oblika GDCK Valpovo u cjelini, zauzima stavove te donosi preporuke, zaključke, smjernice i upute za rad, donosi pravila rada za pojedine djelatnosti i druge normativne akte,

– ocjenjuje stanje i djelatnosti u pojedinim ustrojstvenim oblicima i po potrebi saziva njihova tijela za rješavanje konkretnih pitanja iz djelatnosti GDCK Valpovo,

– utvrđuje prijedloge za priznanja Hrvatskog Crvenog križa i GDCK Valpovo,

– bira predstavnike GDCK Valpovo za druge srodne organizacije i njihova tijela,

– donosi normativne akte o sistematizaciji, radnim odnosima i plaćama zaposlenih u Stručnoj službi GDCK Valpovo,

– izvješćuje i odgovara za svoj rad Skupštini,

– rješava i druga pitanja organizacije i rada te donosi pravilnike i druge akte

Sjednice

Financijska izvješća

Skip to content