WEB STRANICA JE U IZRADI

Skupština

Skupština GDCK Valpovo (dalje u tekstu: Skupština) je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih punoljetnih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

Skupština broji 23 zastupnika i to:

– 6 zastupnika iz mjesnih/općinskih društva Crvenog križa,

– 13 zastupnika iz mjesnih društava Crvenog križa sa područja grada Valpova i Belišća,

– 1 zastupnik aktiva DDK,

– 1 zastupnik aktiva mladih,

– 1 zastupnik iz osnovnih društava mladih Crvenog križa,

– 1 počasni član.

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Izbor zastupnika u Skupštinu GDCK Valpovo iz: općinskih, gradskih i mjesnih društava Crvenog križa obavlja se na izbornim Skupštinama općinskih, gradskih i mjesnih društava Crvenog križa prije održavanja Skupštine GDCK Valpovo.

Odbor GDCK Valpovo utvrđuje broj zastupnika iz mjesnih, općinskih i gradskih društava Crvenog križa u sastav Skupštine GDCK Valpovo, vodeći brigu o ukupnom broju zastupnika Skupštine.

Rokove za provođenje izbora za zastupnike u Skupštinu utvrđuje Skupština prije početka izbora za novo mandatno razdoblje, a u skladu s kalendarom izbora koji utvrđuje Hrvatski Crveni križ.

Skupština u okviru svoga djelokruga rada:

– usvaja Statut i njegove izmjene i dopune,

– bira i razrješava: predsjednika, potpredsjednike, članove Odbora i Nadzornog odbora.

– odlučuje o udruživanju GDCK Valpovo u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

– donosi odluku o statusnim promjenama,

– donosi programsku orijentaciju i razvojne programe za mandatno razdoblje,

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,

– usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće,

– razmatra i usvaja izvješća o radu i poslovanju za mandatno razdoblje,

– donosi odluku o rokovima za provođenje izbora za zastupnike,

– donosi odluku o broju članova Skupštine budućeg mandata sukladno članku 21. ovoga Statuta,

– donosi za tekući mandat odluku o broju članova Odbora i Nadzornog odbora,

– bira zastupnike u Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa, u Skupštinu Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije i u druga tijela,

– donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, djelovanja i radnim tijelima,

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine društva,

– donosi pravilnik o priznanjima GDCK Valpovo, osniva povjerenstvo za priznanja i imenuje njezine članove,

– donosi odluku o načinu rada GDCK Valpovo u oružanom sukobu i drugim izvanrednim situacijama,

– donosi odluke o fondovima i prati njihovu učinkovitost i namjensko korištenje sredstava fondova,

– donosi odluku o osnivanju Stručne službe GDCK Valpovo,

– donosi poslovnik o radu Skupštine i druge dokumente,

– odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom društva nije utvrđena nadležnost drugih tijela društva.

 

Sjednice

Strateški dokumenti

Program rada

Financijski plan

Godišnje izvješće o radu

Godišnje financijsko izvješće

Zajedničke akcije HCK

Arhiva

Skip to content