Skupština

Skupština GDCK Valpovo (dalje u tekstu: Skupština) je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja čiji rad se odvija na sjednicama i u kojem sudjeluju članovi putem izabranih punoljetnih predstavnika – zastupnika. Svaki zastupnik ima jedan glas.

Skupština broji 23 zastupnika i to:

– 6 zastupnika iz mjesnih/općinskih društva Crvenog križa,
– 13 zastupnika iz mjesnih društava Crvenog križa sa područja grada Valpova i Belišća,
– 1 zastupnik aktiva DDK,
– 1 zastupnik aktiva mladih,
– 1 zastupnik iz osnovnih društava mladih Crvenog križa,
– 1 počasni član.

Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Izbor zastupnika u Skupštinu GDCK Valpovo iz: općinskih, gradskih i mjesnih društava Crvenog križa obavlja se na izbornim Skupštinama općinskih, gradskih i mjesnih društava Crvenog križa prije održavanja Skupštine GDCK Valpovo. Odbor GDCK Valpovo utvrđuje broj zastupnika iz mjesnih, općinskih i gradskih društava Crvenog križa u sastav Skupštine GDCK Valpovo, vodeći brigu o ukupnom broju zastupnika Skupštine. Rokove za provođenje izbora za zastupnike u Skupštinu utvrđuje Skupština prije početka izbora za novo mandatno razdoblje, a u skladu s kalendarom izbora koji utvrđuje Hrvatski Crveni križ.

Skupština u okviru svoga djelokruga rada:

– usvaja Statut i njegove izmjene i dopune,
– bira i razrješava: predsjednika, potpredsjednike, članove Odbora i Nadzornog odbora.
– odlučuje o udruživanju GDCK Valpovo u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
– donosi odluku o statusnim promjenama,
– donosi programsku orijentaciju i razvojne programe za mandatno razdoblje,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
– usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće,
– razmatra i usvaja izvješća o radu i poslovanju za mandatno razdoblje,
– donosi odluku o rokovima za provođenje izbora za zastupnike,
– donosi odluku o broju članova Skupštine budućeg mandata sukladno članku 21. ovoga Statuta,
– donosi za tekući mandat odluku o broju članova Odbora i Nadzornog odbora,
– bira zastupnike u Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa, u Skupštinu Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije i u druga tijela,
– donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, djelovanja i radnim tijelima,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine društva,
– donosi pravilnik o priznanjima GDCK Valpovo, osniva povjerenstvo za priznanja i imenuje njezine članove,
– donosi odluku o načinu rada GDCK Valpovo u oružanom sukobu i drugim izvanrednim situacijama,
– donosi odluke o fondovima i prati njihovu učinkovitost i namjensko korištenje sredstava fondova,
– donosi odluku o osnivanju Stručne službe GDCK Valpovo,
– donosi poslovnik o radu Skupštine i druge dokumente,
– odlučuje o drugim pitanjima za koja statutom društva nije utvrđena nadležnost drugih tijela društva.

Skip to content