Temelj za rad

Temeljna načela

Kao dio Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatski Crveni križ u svojemu radu vodi se temeljnim načelima Pokreta:

HUMANOST
Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju, nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

NEPRISTRANOST
Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih.

NEUTRALNOST
Kako bi očuvao povjerenje svih, Pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

NEOVISNOST
Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

DOBROVOLJNOST
Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

JEDINSTVO
U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom teritoriju.

UNIVERZALNOST
Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednaki položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je pokret.

Temeljna načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

Međunarodno humanitarno pravo

Pravni temelj za djelovanje Hrvatskog Crvenog križa na području međunarodnog humanitarnog prava proizlazi iz ugovora o međunarodnom humanitarnom pravu i nacionalnog zakonodavstva.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 1992. godine donijela je “Odluku o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji” ( Narodne novine 1/92) u kojoj između ostalog piše:

“Notifikacijama o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je, od 8. listopada 1991. sljedećih mnogostranih međunarodnih ugovora:

  1. Ženevske konvencije za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu od 12. kolovoza 1949. (Ženeva, 12. kolovoza 1949.), Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ broj 6/1950. od 15. rujna 1950.
  2. Ženevske konvencije za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru od 12. kolovoza 1949. (Ženeva, 12. kolovoza 1949.) Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ broj 6/1950. od 15. rujna 1950.
  3. Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949. (Ženeva, 12. kolovoza 1949.) Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ broj 6/1950. od 15. rujna 1950.
  4. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. (Ženeva, 12. kolovoza 1949.) Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ broj 6/1950. od 15. rujna 1950.
  5. Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I) (Ženeva, 8. lipnja 1977.) Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori 16/1978. od 28. prosinca 1978.
  6. Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol II) (Ženeva, 8. lipnja 1977.) Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori 16/1978. od 18. prosinca 1978.”

Postajući strankom navedenih ugovora međunarodnog humanitarnog prava, Republika Hrvatska prihvatila je obveze koje iz njih proizlaze.

Temeljna načela objedinjuju sastavnice Pokreta i omogućuju im pružanje učinkovite, nepristrane pomoći ljudima u nevolji,  sažimaju etiku Pokreta i u osnovi su njegovog pristupa pomaganju ljudima u nevolji tijekom oružanih sukoba, prirodnih katastrofa i drugih hitnih situacija
Publikaciju preuzmite na poveznici:

Međunarodno humanitarno pravo – Odgovori na vaša pitanja

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o zaštiti osobnih podataka ( NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12).

Na temelju članka 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo imenovalo je službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo, osim zbirki osobnih podataka koje vodi na temelju propisa iz područja radnog prava, vodi zbirke osobnih podataka svojih korisnika/članova i vanjskih suradnika temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Strategija 2020

Strategija 2020 koja je usvojena na Glavnoj skupštini Međunarodne federacije 2009. godine, potiče sva nacionalna društva da do 2020. godine učine više, rade bolje te ostvare promjene. Strategija 2020 ima tri strateška cilja i tri preduvjeta djelovanja za postizanje tih strateških ciljeva.

Ciljevi Strategije 2020

1. Spasiti živote, zaštititi osnovne uvjete za život i pridonijeti oporavku nakon katastrofa i kriznih situacija
2. Omogućiti zdraviji i sigurniji život
3. Promicati socijalno uključivanje i kulturu mira i nenasilja

Preduvjeti djelovanja za postizanje ciljeva Strategije 2020

1. Izgraditi snažna nacionalna društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
2. Primjenom humanitarne diplomacije nastojati spriječiti i smanjivati vulnerabilnost u globaliziranom svijetu
3. Zajedno kroz Međunarodnu federaciju učinkovitije djelovati

Strategy2020 možete preuzeti ovdje.

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu donio je Hrvatski sabor 28. svibnja 2010. godine, a objavljen je u Narodnim novinama (NN 71/2010).

Pored Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, naš rad reguliran je i:

Zakonom o udrugama

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa

Statut Hrvatskog Crvenog križa

Statut HCK 

Statut Hrvatskog Crvenog križa donijela je Skupština Hrvatskog Crvenog križa na sjednici održanoj 22. ožujka 2016. godine, a objavljen je u Narodnim novinama broj 56 od 17. lipnja 2016. godine (NN 56/2016).

Statut Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo

Statut Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo donesen na sjednici održanoj 22. rujna 2015. godine. [/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga i procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima u Gradskom društvu Crvenog križa Valpovo

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/160) i na temelju članka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), i na temelju članka 6. Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15) te na temelju članka 41. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo, dalje u tekstu Statut, Odbor Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo na 5. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2018. godine donosi: PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA TE PROCEDURA ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA I PLAĆANJA PO RAČUNIMA U GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA VALPOVO

IZMJENE I DOPUNE STATUTA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA VALPOVO

Izvješće o provedenoj reviziji

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Valpovo za 2016. godinu:
Izvješće o provedenoj reviziji

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa sadrži moralna načela, načela djelovanja i načela profesionalne etike prema kojima se, u javnom djelovanju i međusobnim odnosima trebaju ponašati članovi, zaposlenici, suradnici, volonteri i korisnici usluga Hrvatskog Crvenog križa i njegovih ustrojstvenih oblika na svim razinama organiziranja kada se ponašanje i djelovanje tih osoba odnosi i može se izravno povezati s Hrvatskim Crvenim križem.

ETICKI KODEKS HCK

Skip to content